Purple

Activity 1: Lesson 1

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Activity 5:

Purple

Activity 1: Video

Activity 2: Christmas

Activity 3: Christmas

Activity 4: Christmas

Activity 5: Christmas

Purple

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3: Christmas

Activity 4: Christmas

Purple

REVIEW

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

My Day lesson 2

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

My Day lesson 1

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

25th November Lucía, Joan, Maisae & Carla

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

25th November Karla, Rosan, Max, Arola & Iu

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

Lesson

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3: Video Activities

Purple

Lesson

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

Lesson

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

Lesson

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Purple

Lesson

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Lesson

Activity 1: In the country 1

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4:

Purple

Lesson

Activity 1:

Activity 2:

Activity 3:

Activity 4: